دسته: دیجیتال و مدارمنطقی

مدار تفریق کننده کامل

مدار تفریق کننده کامل

هر مدار تفریق کننده کامل دارای ۳ ورودی تک بیتی و ۲ خروجی میباشد. جدول صحت تفریق کننده ی کامل و طبق جدول صحت ، خروجی جدول کارنو مدار برابر زیر است: مدار تفریق...

مدار تمام جمع کننده

مدار تمام جمع کننده Full adder

طراحی تمام جمع کننده ورودی و خروجی های یک فول ادر چیست؟ full adder یک مدار ترکیبی دیجیتال است که برای جمع کردن ۲ بیت با یکدیگر کاربرد دارد. البته در عمل شاهد هستیم...